Wśród emigrantów dominują ludzie młodzi. Według CBOS-u, co czwarta osoba w wieku 25-34 lata ma doświadczenie pracy zagranicznej. W raporcie Euro-Tax.pl wskazane jest dokładnie w jakich krajach dominują ludzie młodzi, a jakie rynki pracy przyciągają starszych pracowników.

I tak w Wielkiej Brytanii i Irlandii osoby w wieku 20-39 lat stanowiły ponad 80% wszystkich migrantów, podczas gdy w Niemczech 60%, a w Austrii już tylko 45%. Rynek anglojęzyczny przyciąga osoby młode, które najprawdopodobniej znają język angielski i jest im łatwiej zaadaptować się w krajach anglosaskich. Inaczej jest w przypadku krajów za naszą zachodnią granicą. Tam emigrują również osoby starsze, głównie do prac sezonowych związanych z rolnictwem i budownictwem.

Raport_5

Wiek polskich migrantów w podziale na kraje – opracowanie własne na podstawie danych Euro-Tax.pl

Kolejną zmienną demograficzną determinującą wyjazdy zagraniczne jest płeć. W ciągu ostatnich lat dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet znalazło zatrudnienie poza Polską. „Najbardziej aktywną grupą byli mężczyźni w wieku 25-34 lat - w ostatnich dziesięciu latach niemal dwie piąte z nich (38%) przynajmniej przez krótki czas pracowało za granicą.”

Raport_6

Procentowy udział mężczyzn w wyjazdach zarobkowych w poszczególnych krajach – opracowanie własne na podstawie danych Euro-Tax.pl

Z analizy danych Euro-Tax.pl wynika, że rynek pracy w UE jest zdominowany przez mężczyzn, dla których najważniejszym czynnikiem wypychającym jest praca zarobkowa i wyższe dochody uzyskiwane za granicą. Średnio 74% migrantów stanowią mężczyźni. Na szczególną uwagę zasługuje Norwegia, gdzie odnotowano znacznie wyższy udział płci męskiej wśród emigrantów - 94%. Inaczej wyglądają motywy wyjazdów kobiet. Te jeśli już decydują się na wyjazd za granicę, to głównie w celach edukacyjnych lub z chęci łączenia rodzin.

Europa różnych prędkości

W krajach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiono wynagrodzenie minimalne, które ma zabezpieczyć pracowników przed wyzyskiem ze strony pracodawców. W 2012 roku minimalne wynagrodzenie w Bułgarii wyniosło 148 Euro, a mieszkańcy Luksemburga mogli liczyć na dwunastokrotnie wyższą podstawę (1 801 euro). Polska w tym zestawieniu plasuje się w grupie Państw o najniższych stawkach bazowych (363 euro). W naszej grupie znajdują się także: Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry, Słowacja, Chorwacja i Turcja.

W drugiej grupie państw płaca minimalna wacha się od 500 do 1000 euro miesięcznie. Tutaj zaliczają się: Portugalia, Malta, Grecja, Słowenia i Hiszpania.

Członkami trzeciej grupy są: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Luksemburg, Belgia, Francja. Mieszkańcy tych państw członkowskich mogą liczyć na najwyższe, bo ponad 1 200 euro na miesiąc, wynagrodzenie minimalne.

Dochody Polaków za granicą

Dzięki analizie danych Euro-tax.pl wiemy, że Polacy zarabiają powyżej ustawowo określonego wynagrodzenia minimalnego. Średnie miesięczne zarobki przewalutowane na pln, w zależności od kraju zatrudnienia, wyglądały następująco:

Raport_7

 

Średnie miesięczne zarobki brutto w podziale na kraje – opracowanie własne na podstawie danych Euro-Tax.pl

We wszystkich krajach, które brano pod uwagę w raporcie, Polacy zarabiali średnio powyżej 5 000 złotych. Najwięcej zarabiali ci zatrudnieni w Niemczech – ich wynagrodzenie miesięczne brutto wynosiło średnio 8 148 pln (ok. 2 000 euro). O 367 złotych mniej zarabiali polscy pracownicy zatrudnieni w Austrii (1 980 euro). W Irlandii zarobki oscylują wokół 6 651 pln (1 670 euro), w Belgii 5 601 (1 418 euro), a w Holandii 5 207 pln (1 325 euro). Polacy pracujący w UK zarabiali średnio 5 256 pln, czyli ok. 1 128 funtów.

W ciągu ostatnich pięciu latach polscy emigranci pracujący w Wielkiej Brytanii zarobili około 30 miliardów funtów. Natomiast pracownicy zatrudnieni w Niemczech, Irlandii, Holandii, Austrii i Belgii zarobili łącznie 60 miliardów euro. (Do wyliczenia tych wartości wzięto iloczyn liczby migrantów zdyskontowany o 30% (osoby, które w danym roku przebywały za granicą, ale nie podejmowały pracy zarobkowej) oraz średnich zarobków wynikających z danych Euro-Tax.pl).

Zwrot podatku dochodowego – wartość rynku

Dochody Polaków pracujących za granicą często nie przekraczają progu wolnego od podatku, co oznacza, że naliczone i zapłacone przez pracodawcę zaliczki na podatek należą się naszym rodakom w całości do zwrotu. I tak średni zwrot w zależności od kraju wynosi:

Raport_8

 

Średni zwrot podatku przysługujący Polakom w podziale na kraje zatrudnienia – opracowanie własne na podstawie danych Euro-Tax.pl

Wycena wielkości rynku zwrotu podatków dochodowych nadpłaconych za granicą Rynek zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego zdefiniowano, jako wartość środków możliwych do odzyskania przez Polaków pracujących i rejestrujących dochody za granicą, z uwzględnieniem dopuszczanego w poszczególnych krajach okresu zarobkowania podlegającego rozliczeniu nadpłaty podatku dochodowego.

Podstawą wyceny wartości rynku nadpłaconego podatku, o którego zwrot mogą starać się polscy pracownicy w związku z utrzymywaniem w poprzednich latach legalnego zatrudnienia poza granicami kraju, były szacunki GUS dotyczące wielkości emigracji czasowej. W kalkulacji uwzględniono kraje, dla których Euro-Tax.pl S.A. przeprowadzał operacje odzyskiwania nadpłaconego podatku – łącznie sześć krajów (Holandia, Irlandia, Niemcy, Belgia, Austria oraz Wielka Brytania). W związku z różnicami w systemach podatkowych poszczególnych ww. państw, w wyliczeniu uwzględniono maksymalne okresy, za które pracownicy mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku – od trzech lat w Belgii do pięciu lat w Wielkiej Brytanii. Wycenie starano się nadać charakter rzeczywisty, co było podstawą wprowadzenia szeregu założeń korygujących:

A) Przyjęta liczba Polaków, którzy mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku, stanowi sumę
emigrantów pracujących w wymienionych powyżej krajach, z uwzględnieniem następujących korekt:

I. Obniżenie o 10 proc., liczone od poziomu wynikającego z danych opublikowanych przez GUS, w celu uwzględnienia szacowanej liczby osób, które posiadają niedopłatę podatku;

II. Przyjęto dodatkowo, że po korekcie (I) wielkość rynku należy pomniejszyć o dalsze 40 proc., co stanowi przybliżoną liczbę osób, które uzyskały już zwrot nadpłaconego podatku;

III. Otrzymaną wielkość po korekcie (I) i (II) dodatkowo skorygowano in minus o 5 proc., co stanowi
średnią liczbę odrzucanych wniosków o zwrot nadpłaconego podatku, wynikających z niemożliwości uzyskania niezbędnych danych poświadczających zatrudnienie;

IV. W związku z charakterem pracy podejmowanej dotychczas przez polskich pracowników w Niemczech, postanowiono pomniejszyć liczbę osób mogących starać się o zwrot podatku o blisko 50 proc. w stosunku do całości zarejestrowanej na tym rynku emigracji czasowej.

V. Przyjęto utrzymanie wielkości emigracji w 2012 roku na poziomie analogicznym do okresu poprzedniego;

B) Średni zwrot z pojedynczego zeznania przyjęto na podstawie danych historycznych wynikających z transakcji zwrotu podatku w poszczególnych krajach przeprowadzanych przez Euro-Tax.pl.

Raport_9

 

Dane GUS oraz baza Euro-tax.pl – opracowanie własne

W oparciu o powyższe wyliczenia wielkość całego rynku zwrotu nadpłaconego podatku tylko w
przypadku wymienionych sześciu krajów (Holandia, Irlandia, Niemcy, Belgia i Austria oraz Wielka Brytania) można oszacować na 5,3 mld PLN.

Największy udział, stanowiący blisko 2/3 wartości rynku (3,1 mld PLN), przypada na osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat były legalnie zatrudnione w Wielkiej Brytanii. 0,9 mld mogą odzyskać Polacy pracujący w Niemczech, 0,6 mld PLN wynosi wartość nadpłaconego podatku polskich emigrantów zatrudnionych w okresie ostatnich 3 lat w Holandii. Irlandia, Austria i Belgia łącznie stanowią 15% rynku.
Bez uwzględniania korekt zawartych w punkcie, a rynek zwrotu nadpłaconych podatków z zagranicy wart byłby 14,6 mld złotych.