Każda osoba, która uzyskuje legalny dochód w Niemczech, ma obowiązek odprowadzania od niego podatku dochodowego (niem. Einkommensteuer), dlatego warto zapoznać się z podstawami niemieckiego systemu podatkowego.  Poniższy artykuł opisuje rodzaje podatków z którymi mogą spotkać się Polacy pracujący w Niemczech.

Einkommensteuer, czyli podatek dochodowy jest pobierany od każdego podmiotu, który taki dochód osiąga. Dzieli na kilka kategorii, wynikających przede wszystkim z rodzaju uzyskanego dochodu, tj. inny podatek dotyczy działalności gospodarczej, a inny spółek kapitałowych. W przypadku polskich emigrantów, ich dochód najczęściej wynika ze stosunku pracy – w takim przypadku obowiązuje podatek od wynagrodzenia, czyli Lohnsteuer.

Lohnsteuer – podatek dochodowy

Podatek dochodowy w NiemczechWysokość podatku od wynagrodzenia jest uzależniona od kwoty dochodu, na każdy rok podatkowy rząd ustanawia określone progi podatkowe i odpowiadające im stawki podatkowe. Zaliczki na podatek są potrącane przez pracodawcę przed wypłatą wynagrodzenia i przesyłane bezpośrednio na konto niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt).  Płatnicy podatku (czyli osoby zatrudnione) powinni po zakończeniu danego roku podatkowego, dokonać rozliczenia podatku w Niemczech. W rozliczeniu powinny być wykazane wszystkie dochody uzyskane w roku, którego rozliczenie dotyczy. Po złożeniu deklaracji, wcześniej odprowadzone przez pracodawcę zaliczki zostają naliczone na poczet podatku należnego. Jeśli suma odprowadzonego podatku jest niższa niż podatek obliczony przez urzędników na podstawie rocznych dochodów, wtedy powstaje niedopłata, którą podatnik ma obowiązek uregulować.  W przypadku gdy suma odprowadzonego podatku jest wyższa niż kwota podatku należnego, wtedy ma miejsce nadpłata podatku. W przypadku powstania nadpłaty, podatnik otrzymuje zwrot podatku z Niemiec.

Odzyskaj podatek z Niemiec Podatek z Niemiec

Solidaritätszuschlag - podatek solidarnościowy

Solidaritätszuschlag czyli podatek solidarnościowy dotyczy osób zatrudnionych w zachodniej części Niemiec. Został wprowadzony w 1991 roku, a jego założeniem jest wsparcie rozwoju wschodnich landów po zjednoczeniu Niemiec. Mimo, że różnice zostały już w dużej mierze zażegnane, ma on obowiązywać co najmniej do 2021 roku (w sierpniu 2019 niemiecki rząd zdecydował o jego redukcji). Wysokość podatku solidarnościowego to 5,5% podatku dochodowego. Polacy pracujący w zachodniej części Niemiec również są zobligowani do odprowadzania Solidaritätszuschlag.

Kirchensteuer - podatek kościelny

Kirchensteuer to podatek odprowadzany na rzecz kościoła. Odprowadzają go jedynie osoby, które oficjalnie zadeklarowały przynależność do religii. Wysokość podatku różni się w zależności od Landu, w którym pracuje podatnik i oscyluje w granicach 8-9%, również jest naliczany proporcjonalnie do uzyskanych dochodów. O przynależności do danej religii najczęściej decyduje fakt, czy podatnik został ochrzczony. Polscy pracownicy powinni zadaklarować przynależność do wyznania przed podjęciem pracy. Kirchensteueramt, czyli Kościelny Urząd Podatkowy ma możliwość weryfikacji czy podatnik jest wierzący w kraju jego pochodzenia. W sytuacji, gdy podczas pracy w Niemczech, wyznanie nie zostanie określone i podatek nie będzie odprowadzany, urząd może zażądać uregulowania zaległego podatku. W razie odmowy, administracja kościelna w Niemczech może przesłać pismo do polskiej parafii o wystąpieniu podatnika z kościoła.  

Mehrwertsteuer - niemiecki podatek VAT

Podatki w NiemczechNie są to oczywiście jedyne rodzaje podatku, z jakimi można się spotkać podczas pracy w Niemczech. Podczas zakupów towarów lub usług opłacany jest również podatek obrotowy (VAT) – w takiej sytuacji opłacony podatek jest pobierany przez przedsiębiorcę, który świadczy daną usługę, a następnie jest on zobligowany do przekazania go do urzędu skarbowego. W Niemczech podstawowa stawka podatku VAT wynosi 19% od ceny produktu lub usługi. Natomiast w przypadku określonych grup świadczeń i towarów może obowiązywać obniżona stawka VAT, tj. 7%.

Wymienione wyżej podatki, a szczególnie podatek dochodowy (Einkommensteuer) wymagają rozliczenia przed niemieckim Finanzamtem. Warto pamiętać, aby rozliczyć je w wyznaczonym przez urząd czasie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące rozliczenia podatku w Niemczech, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.