Wiele osób decydując się na pracę w Niemczech, wybiera zawód kierowcy. Nie bez powodu – za naszą zachodnią granicą wciąż jest bardzo duże zapotrzebowanie w branży transportowej. Mimo, że wszystkich obowiązują te same zasady w kwestii rozliczenia podatku dochodowego,  specyfika zawodu kierowców może powodować, że w ich przypadku złożenie poprawnej deklaracji może być nieco bardziej skomplikowane. Jak poprawnie się rozliczyć? Jakie czynniki mają wpływ na wzrost lub obniżenie zwrotu podatku?

Osoby pracujące jako kierowcy często nie mają stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, ponieważ dojeżdżają do pracy z Polski. Ze względu na to, nie mają możliwości uwzględnienia kosztów wynikających z prowadzenia podwójnego domostwa, tj. zakwaterowania oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania w Niemczech.  Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji podatnikowi nie przysługują odliczenia z tytułu przejazdów między miejscem zamieszkania a miejscem pracy. Aby je zastosować należy oszacować ilość takich podróży oraz potwierdzić je załączając do zeznania rachunki za paliwo oraz kopię dowodu rejestracyjnego.

Kolejnym czynnikiem mającym znaczny wpływ na wynik rocznego rozliczenia są diety przyznawane przez pracodawcę, a w szczególności dopłaty do przejazdów oraz zapewnienie noclegów podczas trasy. Diety zapewniane przez pracodawcę nie są opodatkowane, dlatego podczas rocznego zeznania podatkowego konieczne jest dołączenie dokumentów, które uzasadnią pobierane diety. Jeśli urząd nie będzie miał potwierdzenia kosztów związanych z otrzymanymi świadczeniami, wtedy może uznać, że powinny one zostać opodatkowane, co w rezultacie może prowadzić do znacznej niedopłaty podatku.

Zbieranie dokumentów potwierdzających koszty poniesione z tytułu dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania mają również bardzo duże znaczenie w sytuacji, gdy pracownik pokrywał je z własnej kieszeni.  Dzięki załączeniu odpowiednich dokumentów, można odliczyć koszty związane z wykonywaniem pracy poza miejscem zamieszkania i tym samym zwiększyć kwotę zwrotu podatku nawet o kilkaset euro.  

Informację jakie diety i w jakiej wysokości otrzymaliśmy podczas całego roku od pracodawcy znajdują się na rocznej karcie podatkowej – Lohnsteuerbescheinigung. Odpowiadają im pozycje nr 17., 18., 20 lub (i) w tabelce na dole dokumentu, gdzie mogą być wyszczególnione dopłaty za przejazdy lub noclegi. Pozycja 17. oraz/lub 18. to środki wypłacone na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, natomiast pozycja 20. obejmuje zwolnione z podatku dodatki na wyżywienie w czasie pracy poza miejscem zamieszkania (oddelegowanie).

Podczas składania rocznej deklaracji podatkowej należy pamiętać, aby uwzględnić wszystkie informacje na temat poniesionych kosztów, które można odliczyć. Są to między innymi:
 

Koszty przejazdów (Fahrkosten) – jeśli pracownik dojeżdżał do miejsca pracy (zazwyczaj ładunku lub rozładunku), za każdy kilometr trasy można odliczyć 0,30 €. Aby uwzględnić ulgę, należy przedstawić dokument z ilością przejazdów, liczbą kilometrów oraz adresami – można go pozyskać u pracodawcy.
 

Diety na podróże służbowe (Verpflegungsmehraufwendungen) – do kosztów podróży służbowych można doliczyć dodatkowe wydatki na posiłki. Kwoty, jakie można odliczyć są ustalane wg czasu nieobecności w domu i są naliczane po przekroczeniu 8 godzin poza miejscem zamieszkania. W przypadku pracy na terenie Niemiec za nieobecność przez cały dzień lub dobę można otrzymać 24 euro diety, a w przypadku krótszej nieobecności przysługuje połowa tej kwoty, czyli 12 euro. Jeśli podróże służbowe odbywały się poza granicami Niemiec, wtedy kwoty mogą się różnić, ponieważ dla każdego kraju są ustalane indywidualnie. Aby udowodnić prawo do naliczenia ulgi z tego tytułu należy zwrócić się do pracodawcy o wystawienie dokumentu potwierdzającego odbyte podróże służbowe, który powinien zawierać takie informacje jak adresy, daty podróży, informacje czy pracodawca zapewnił samochód oraz pieczątkę przedsiębiorstwa. Załączenie takiego zaświadczenia może znacznie zwiększyć kwotę zwrotu podatku.

Koszty noclegów (Übernachtungskosten) – aby w deklaracji uwzględnić koszty zakwaterowania konieczne jest dołączenie rachunków (z hoteli lub pensjonatów, w których zatrzymał się kierowca) lub zaświadczenia od pracodawcy o kosztach jakie poniósł z tego tytułu.

Inne koszty podróży (Sonstige Reisenebenkosten) – podczas wykonywania pracy poza miejscem zamieszkania pracownik lub pracodawca mogą ponosić również inne koszty z tym związane. W rozliczeniu, po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub zaświadczeń, można uwzględnić również:
- opłaty za miejsca parkingowe,
- służbowe połączenia telefoniczne,
- opłaty za przechowywanie bagażu,
- opłaty za czyszczenie, np. kabiny do spania.

Ze względu na specyfikę pracy kierowcy, roczne rozliczenie podatkowe powinno zawierać dokładne informacje na temat wykonywanej pracy. Jednak przy załączeniu odpowiednich dokumentów, roczne rozliczenie może skutkować otrzymaniem maksymalnej kwoty zwrotu podatku. W odwrotnej sytuacji, przy braku odpowiednich potwierdzeń, urząd może uznać, że to podatnik powinien jeszcze uregulować powstałą niedopłatę. Dlatego już od momentu rozpoczęcia pracy warto gromadzić wszelkie informacje i rachunki, które mogą być potrzebne do prawidłowego rozliczenia podatku.

Jeśli masz dodatkowe pytania na temat takiego rozliczenia, zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza. Z chęcią udzielimy informacji na temat prawidłowego i profesjonalnego rozliczenia dochodów przed niemieckim urzędem skarbowym.   

Wypełnij formularz button